Adatkezelési tájékoztató

A Magyarországi Nagyoriens Szabadkőműves Egyesület (1132 Budapest, Visegrádi u. 60., adószáma: 18170995-1-41, képviseli: dr. Révay András, továbbiakban: „MNO”, vagy „Egyesület”) mint adatkezelő tájékoztatja Önt mint érintettet a személyes adatai kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról és időtartamáról, a kezelt adatok köréről, az adatok megismerésére jogosultak személyéről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, valamint a jogorvoslati lehetőségeiről.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen és az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletén (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről a továbbiakban: GDPR) alapszik.

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:                Magyarországi Nagyoriens Szabadkőműves Egyesület

Székhely:            1132 Budapest, Visegrádi u. 60.

Képviselő:          dr. Révay András

Telefon:              +36309195796

E-mail:               kapcsolat@magyarnagyoriens.hu

 

Adatvédelmi ügyekben kereshető:

E-mail:                kapcsolat@magyarnagyoriens.hu                           

 

1. Az adatkezelés lehetséges céljai

– Jogszabályi kötelezettség teljesítése, ideértve

számviteli- és adójogszabályokon alapuló kötelező adatkezelést;

Kezelt adatok köre: ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben megnevezett személyek természetes személyazonosító, valamint képzettségre és végzettségre, szakmai gyakorlatra, szervezeti, köztestületi tagságra és gazdasági társaságban fennálló tagságra vonatkozó adat. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése keretében – a külön jogszabályban foglalt igazolási szabályok szerint – a büntetlen előéletre vonatkozó adatról hatósági igazolás is kérhető. A kizáró okok hiányának igazolásához benyújtandó, külön jogszabályban foglalt nyilatkozat gazdasági, valamint szakmai kamara előtt annak tagja által tett nyilatkozat is lehet.

Adatvédelmi jogszabályokon alapuló kötelező adatkezelés (pl. tájékoztatás átvételének, hozzájárulás megtételének igazolásához szükséges adatkezelés) a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) alapján.

Kezelt adatok köre: név, cím.

A jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése nem képezheti mérlegelés tárgyát, továbbá az adatszolgáltatás elmulasztása miatt társaságunkkal szemben büntetés szabható ki, így az adatkezeléstől eltekinteni nem tudunk.

– Tagsági szerződés teljesítéséhez, ügyfélkapcsolat fenntartásához szükséges adatkezelés, ideértve

a kapcsolat folytatásához szükséges postai, e-mail, fax és telefonos kapcsolattartáshoz szükséges adatkezelést, ideértve az aláírt tagsági szerződésnek az Ön részére történő eljuttatását;

Kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám

az Ön, mint ügyfél adatainak a tagsági szerződés teljesítéséhez szükséges kezelését, valamint a tagsági szerződésből fakadó esetleges jogviták esetére a tagsági szerződés megszűnését követő megőrzését;

Kezelt adatok köre: név, cím, email cím, telefonszám, születési hely és idő, anyja neve.

az Ön, mint ügyfél kapcsolattartó adatainak a tagsági szerződés teljesítéséhez szükséges kezelését, valamint a tagsági szerződésből fakadó esetleges jogviták esetére a tagsági szerződés megszűnését követő megőrzését;

Kezelt adatok köre: név, telefonszám, email cím.

A tagsági szerződések teljesítése során felvett jegyzőkönyvekben, egyéb dokumentumokban (pl. teljesítésigazolások) található személyes adatok kezelését;

Kezelt adatok köre: név, telefonszám, email cím.

Az adatszolgáltatás elmaradása nem teszi lehetővé a szerződéskötést, illetve a szerződés teljesítését veszélyezteti, erre tekintettel az adatszolgáltatás nem teljesítését a szerződés megkötésétől való elállásként, illetve az együttműködési kötelezettség partnerünk általi megszegéseként értékeljük.

– Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelést.

– Egyéb esetekben hozzájáruló nyilatkozat(ok) tartalmazzá(k) az adatkezelés célját, melyek a következők lehetnek:

Weboldal süti (cookie) kezelése

A www.magyarnagyoriens.hu weboldal süti kezelése külön szabályzatot képez.

Weboldalon történő üzenet küldése

A hozzájárulás megadásának elmaradása a weboldal működésében eltérést eredményezhet. A hozzájárulás megadása feltétele lehet annak, hogy az Ön adatai bizonyos, a társaság által vezetett adatbázisokban szerepeljenek, ezzel kapcsolatosan megértését kérjük.

2. Az adatkezelés jogalapja

– Amennyiben az Ön adatainak kezelésére jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából kerül sor (a jogi kötelezettség teljesítése képezi az adatkezelés jogalapját), hozzájáruló nyilatkozat megtételére nincs szükség.

– Amennyiben az Ön személyes adatainak kezelésére tagsági szerződéskötés céljából van szükség, a tagsági szerződéskötéshez szükséges azoknak a személyes adatainak a kezelése, melyek alapján az Ön személyazonossága megállapítható. Ilyen esetben a hozzájáruló nyilatkozatot a tagsági szerződéskötés kezdeményezése vagy az ahhoz szükséges adatszolgáltatással tanúsított ráutaló magatartás pótolja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, abban az esetben, ha Ön a szerződő fél vagy a szerződő fél tagsági szerződéses kapcsolattartója.

– Minden egyéb esetben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, melyet a jelen tájékoztató részét képező adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat aláírásával ad meg.

 

3. Az adatkezelés időtartama

– Az adatkezelés az Ön személyes adatainak rögzítése (közlése) napján kezdődik és legfeljebb e naptól a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájáruló nyilatkozatban foglalt ideig tart, mely az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges időtartam.

– A számviteli és adójogszabályokon alapuló adatkezelés (számlák, azok alapjául szolgáló iratok tárolása) időtartama az adatkezelés megkezdésétől számított 8 év.

– Az adattárolás maximális időtartalma ügyfélkapcsolat fenntartása céljából történő adatkezelés esetén 6 év.

– A fentieken kívüli esetekben az érintett, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése céljából kezelt személyes adatokat a társaság az érintettség okának megszűnéséig kezelheti.

A személyes adatokat az alábbi harmadik személynek továbbítjuk:

A Magyar Nagyoriens Szabadkőműves Egyesület tagjai:

Egyesületi formában működő tagok:

– Magyarországi Nagyoriens Jászi Oszkár Páholy Egyesület (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 60., nyilvántartásba vételi szám: 01-02-0012320),

– Universum Páholy (székhely: 6726 Szeged, Magdolna utca 24., nyilvántartásba vételi szám: 06-02-0000374).

Civil társasági formában működő tagok (náluk nincsen önálló székhely és nyilvántartásba vételi szám, mert nem rendelkeznek jogi személyiséggel, és állami nyilvántartásbavételre sincs szükség a működésükhöz):

 

– Humanitás Páholy,

– Rákóczi Ferenc Páholy,

– Martinovics Ignác – Leonardo Da Vinci Összevont Páholyok,

– Zsolnay Vilmos Páholy,

– A Felvilágosodáshoz Páholy.

 

5. Az adatkezeléssel érintett személyek jogai

 

Hozzáféréshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy személyes adataihoz, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Konkrét személyes adatokhoz, az esetleges adattovábbítás címzettjének, továbbá az adatok forrásának megismeréséhez Ön a személyazonosságának igazolására köteles.

Helyesbítéshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésre, illetve a hiányos személyes adatok kiegészítésre kerüljenek. Ha a körülmények alapján nem állapítható meg az Ön személyazonossága, az adatvédelmi tisztviselő a helyesbítéshez való jog gyakorlásához köteles felhívni Önt a személyazonossága igazolására.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog:

A törvényen alapuló kötelező adatkezelés jelen tájékoztatóban, illetve a társaság által külön tájékoztatásban megjelölt eseteit kivéve az Ön jogosult arra, hogy kérésére az Önre vonatkozó személyes adatok törlésre kerüljenek. Olyan esetekben, ha az adatvédelmi tisztviselő bizonyítani tudja, hogy a GDPR 17. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek nem állnak fenn, vagy a GDPR 17. cikkének (3) bekezdésében meghatározott kizáró okok állnak fenn, az adatvédelmi tisztviselő megtagadhatja az Ön kérelmének teljesítését.

A hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok törlését idézi elő az is, ha Ön a hozzájárulását bármikor visszavonja.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

A törvényen alapuló kötelező adatkezelés kivételével Ön jogosult arra, hogy kérésére, az Önre személyes adatok kezelése korlátozásra kerüljön. Az ilyen esetben az érintett adatok kizárólag a korlátozással nem érintett célokból kezelhetők.

 Az adatvédelmi tisztségviselő a korlátozni kívánt adatkezeléssel érintett adatot zárolja, ennek során „zárolt adat” megkülönböztető jelzéssel látja el.

Tiltakozáshoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Adathordozhatósághoz való jog:

Ön jogosult rá, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. Amennyiben igényli, kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Automatizált döntéshozatalhoz kapcsolódó jogok:

Önnek joga van ahhoz, hogy ne vessék alá automatizált döntéshozatalnak, köztük profilalkotásnak, amelynek Önre nézve jogi hatása lenne, vagy hasonlóan jelentős mértékben érintené Önt. Az MNO nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt, vagy profilalkotást a toborzási eljárásban, ennek ellenére, ha Ön mégis úgy tapasztalja, hogy automatizált döntéshozatal alanya lett és nem ért egyet annak eredményével, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a jelen adatkezelési tájékoztatóban, az Adatkezelő adatait között feltüntet elérhetőségek egyikén és kérje a döntés felülvizsgálatát. A hozzájárulás visszavonásához való jog Önnek joga van visszavonni az adatainak további kezelésére vonatkozó hozzájárulását.

Az adatvédelmi tisztviselő a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli Önnel a hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, vagy törlés iránti kérelem teljesítését vagy elutasításának indokait, vagy a kérelem teljesítésének feltételéül szolgáló lépések megtételéről szóló felhívást. Az adatvédelmi tisztségviselő köteles a tiltakozást annak benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálni, és dönt annak megalapozottságáról, valamint írásban tájékoztatja az érintettet a döntésről.

 

6. Jogorvoslat

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai vagy elektronikus úton jelen tájékoztató bevezető részében (ld. 1. oldal) rögzített címre küldheti meg.

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül küldjük az Ön által megadott címre. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha Ön ezt másként kéri.

Ön jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), illetőleg jogellenes adatkezelés miatt választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat. A tiltakozással kapcsolatban hozott döntés megtámadása iránti pert a döntés közlésétől, illetve az arra nyitva álló határidő utolsó napjától számított 30 napon belül indíthatja meg. Az adatkezelési szabályok megsértéséből fakadó vagyoni kárai miatt Ön kártérítést, nem vagyoni kárai miatt pedig sérelemdíjat érvényesíthet bírósági úton.

 

7. Hatály

Tájékoztatjuk Önt, hogy jelen tájékoztatót időről időre frissítjük. Frissítés esetében az aktuális tájékoztató teljes szövegét közzétesszük.

Jelen Adatkezelési tájékoztató ezen változatát 2019. április 15-én adtuk ki.